Internee List


Internee Interned From Interned To
Adachi, Ichiji September 1942 October 1942
Adachi, Tokuji June 1942
Aka, Ryosei March 1942 April 1942
Akegarasu, Takeo March 1942 April 1942
Akimori, Daikichi August 1942
Akizaki, Takeo March 1942
Ama, Takao March 1942 April 1942
Ando, Shigeru June 1942
Aoyagi, Seisaku September 1942 October 1942
Araki, Joseph Kazuma March 1942
Araki, Yuichi September 1942 October 1942
Arita, Gentaro June 1942
Arita, Takazo October 1942
Arita, Tamaki March 1942
Asada, Shigeru June 1942
Asaeda, Horyu March 1942
Asami, Shoichi March 1942
Asano, Kakusyo March 1942 April 1942
Asaoka, Kakuho March 1942 April 1942
Asato, Eishu March 1942 April 1942
Atsuumi, Noriaki March 1942
Awaya, Shotaro June 1942
Baba, Tokuji March 1942
Ban, Keizo August 1942
Banba, Kuromitsu June 1942
Chikuma, Masayuki March 1942 April 1942
Chinen, Takahiko August 1942
Degawa, Rentaro June 1942
Deme, Josen March 1942
Endo, Sutematsu June 1942
Fuchino, Hego March 1942
Fujihana, Kyodo March 1942 April 1942
Fujii, Seiichi March 1942
Fujiie, Shoho March 1942
Fujimoto, Kenkichi Herbert March 1942
Fujino, Shigeo March 1942 April 1942
Fujisawa, Shunan March 1942
Fujishiro, Utanosuke March 1942
Fujita, Sawaichi June 1942
Fujita, Yoshiharu June 1942
Fujitani, Kodo June 1942
Fukuba, Kumaichi September 1942 October 1942
Fukuda, Teiichiro March 1942
Fukuhara, Hisashi March 1942 April 1942
Fukunaga, Zeichi March 1942 April 1942
Furukawa, Itsusaku August 1942
Furuya, Kaetsu March 1942 April 1942
Furuya, Kumaji March 1942
Goto, Mankichi March 1942 April 1942
Hagimoto, Toichi June 1942
Hamada, Itsuo March 1942 April 1942
Hamada, Kango June 1942
Hamamoto, Sadasuke March 1942 April 1942
Hamamura, Chiyomatsu March 1942 April 1942
Hamamura, Kyoichi March 1942
Hamasaki, Yoshimatsu June 1942
Hanabusa, Minosuke June 1942
Hanada, Tessui March 1942 April 1942
Hanamoto, George Hitoshi June 1942
Hanzawa, Taichiro August 1942
Hanzawa, Tetsuji October 1942
Harada, Tsunetaro March 1942
Hasebe, Ichitaro Charles March 1942
Hasegawa, James Shunzo October 1942
Hasegawa, Kenryu March 1942 April 1942
Hasegawa, Tsuruzo March 1942 April 1942
Hashibe, Shinichi June 1942
Hashimoto, Manzuchi March 1942
Hata, Yoichi June 1942
Hataishi, Kenichi Kenneth August 1942
Hattori, Shigenari March 1942
Hayashi, Kyushichi March 1942 April 1942
Hayashi, Tomoichi March 1942
Hida, Sensho August 1942
Higuchi, Sakae June 1942 July 1942
Himeno, Masahiro March 1942 April 1942
Hino, Shuzui March 1942 April 1942
Hino, Yoshio March 1942
Hinokawa, Keiichi June 1942 July 1942
Hirae, Gotaro September 1942 October 1942
Hirae, Satoru August 1942
Hirai, Katsutoshi Edward August 1942
Hirama, Teruzo March 1942
Hirano, Keisaburo June 1942
Hirano, Naojiro March 1942 April 1942
Hirano, Toshio March 1942 April 1942
Hirashima, Kentaro June 1942
Hirashima, Masaichi March 1942
Hirayama, Shinsei March 1942 April 1942
Hirayama, Unji September 1942 October 1942
Hiromitsu, Eiichiro March 1942
Hirose, Kosuke March 1942 April 1942
Hisatake, Itsuo March 1942 April 1942
Honda, Eisaku March 1942
Honda, Hiroshi March 1942
Honda, Kaneki March 1942
Hori, Minetaro March 1942
Horiuchi, Mitsutaka March 1942 April 1942
Hoshida, George Yoshio June 1942
Hotta, Kiyoji August 1942
Ichiba, Isao March 1942
Ichikawa, Kiyoshi Frank March 1942 April 1942
Ida, William Toka March 1942
Ihara, Tamotsu March 1942
Iida, Koichi March 1942
Iinuma, Toshio March 1942
Ikeda, Tomoye June 1942
Ikejiri, Daishin June 1942 July 1942
Ikeno, Masao March 1942 April 1942
Ikezawa, Benjamin Shuntaro March 1942
Ikuma, Kinai June 1942
Imai, Toyoji March 1942 April 1942
Imamura, Asataro June 1942
Imamura, Taizen August 1942
Imamura, Tsutomu March 1942
Inazaki, Itsuo March 1942 April 1942
Inokuchi, Uyemon March 1942
Inouye, Jukichi March 1942 April 1942
Inouye, Kumaki March 1942 April 1942
Inouye, Sadakichi June 1942
Ipponsugi, Riuichi June 1942 July 1942
Isa, Kashin June 1942 July 1942
Isemoto, Hisato June 1942 July 1942
Iseri, Torao March 1942 April 1942
Ishibashi, Gakuji September 1942 October 1942
Ishida, Kyujiro March 1942
Ishikawa, Yoshizo March 1942
Ishimoto, Masao March 1942
Ishizaki, Raiji March 1942 April 1942
Isobe, Misao March 1942
Isobe, Shigemi March 1942
Isomura, Takasuke August 1942
Ito, Choichi March 1942 April 1942
Ito, Tatsuo August 1942
Iwahara, Taketo March 1942
Iwakami, Konosuke October 1942
Iwasa, Shinzo June 1942
Iwasa, Sueji March 1942 April 1942
Iwashita, Shigeo March 1942 April 1942
Iwata, Masayuki March 1942
Izumi, Kakusho March 1942 April 1942
Izumi, Kiyoto March 1942 April 1942
Izuno, Tokio March 1942 April 1942
Izutsu, Ryozo September 1942 October 1942
Kabashima, Suijo March 1942
Kagawa, Katsujiro June 1942
Kagawa, Lawrence Takeo March 1942
Kajiwara, Tasuke March 1942 April 1942
Kan, Buntaro October 1942
Kanda, Doro June 1942 July 1942
Kaneda, Yohei June 1942
Kanemori, Shinroku June 1942 July 1942
Kanja, Yonezo March 1942 April 1942
Kanno, Tomizo June 1942
Kashihara, Ryuju March 1942 April 1942
Kashima, Ryuichi March 1942
Kashiwa, Ryuten June 1942
Katamoto, Usaburo June 1942
Kato, Isoo June 1942
Katoda, Tetsuei March 1942 April 1942
Kawahara, Toraji June 1942 July 1942
Kawakami, Shozo March 1942
Kawamata, Teiji August 1942
Kawamoto, Katsuichi March 1942
Kawamura, Shodo October 1942
Kawano, Kazuyuki June 1942 July 1942
Kawasaki, Kango June 1942
Kawasaki, Kazoe March 1942
Kawasaki, Ryosaku June 1942
Kawauchi, Kichitaro March 1942 April 1942
Kayahara, Chosuke March 1942
Kida, Katsukichi June 1942
Kikuchi, Chikyoku March 1942 April 1942
Kimura, Akio Robert March 1942
Kimura, Hideji June 1942
Kimura, Katsuzo August 1942
Kimura, Kenji
Kimura, Muneo March 1942
Kimura, Tomiji March 1942
Kimura, Toraki March 1942
Kimura, Toyoki August 1942
Kinjo, Chinyei June 1942
Kinoshita, Ichiji June 1942
Kirita, Kamekichi March 1942 April 1942
Kisada, Zenzo September 1942 October 1942
Kishida, Eiichi March 1942 April 1942
Kitajima, Shoyu March 1942 April 1942
Kitajima, Yoshio March 1942 April 1942
Kiyohara, Tetsuei March 1942
Kiyosaki, Masato March 1942 April 1942
Kiyotsuka, Tetsuzo June 1942
Kobayashi, Enjo March 1942 April 1942
Kobayashi, Masaichi September 1942 October 1942
Kobayashi, Motoichi March 1942 April 1942
Kobayashi, Nisshu March 1942
Kobayashi, Shokichi June 1942
Kobayashi, Yoshio March 1942 April 1942
Kodama, Masayuki March 1942 April 1942
Kohatsu, Yukihide March 1942
Koide, Kiyoichi June 1942
Koide, Shoichi March 1942 April 1942
Koike, Haruo August 1942
Koike, Yoshio June 1942
Koizumi, Gensaku June 1942
Kojima, Hikoji March 1942 April 1942
Kojima, Teikichi George March 1942
Kokuzo, Zenkai March 1942 April 1942
Komatsu, Taichi March 1942 April 1942
Komu, Mannosuke June 1942
Konno, Ichiro March 1942
Konno, Manjiro October 1942
Kono, Tadami John October 1942
Kubokawa, Kyokujo March 1942 April 1942
Kubota, Ryudo March 1942 April 1942
Kubota, Saichiro March 1942 April 1942
Kuchiba, Gikyo March 1942
Kudo, Isamu March 1942 April 1942
Kuniyuki, Aisuke June 1942
Kuniyuki, Ikuzo March 1942 April 1942
Kurakake, Toraichi June 1942
Kurisu, Koichi June 1942
Kurita, Yasuro June 1942
Kuroda, Keisei March 1942
Kurohira, Hosho June 1942
Kurokawa, Tetsuji March 1942
Kurosawa, Zensuke June 1942
Kusano, Ishima September 1942 October 1942
Kusao, Takegoro June 1942
Kusuda, Kakushin March 1942
Kuwahara, Gunichi March 1942 April 1942
Kuwahara, Shigeru March 1942 April 1942
Maeda, Hikoemon August 1942
Maeda, Kametaro March 1942 April 1942
Maehara, Kenichi June 1942
Maehara, Teiichiro August 1942
Maehokama, Shobun August 1942
Maekawa, Shigezo March 1942
Mamiya, Bino March 1942 April 1942
Manjiu, Eiji August 1942
Marutani, David Matsuo September 1942 October 1942
Masaki, Jikyo March 1942
Masaki, Shozaemon March 1942
Mashita, Junzo March 1942 April 1942
Masuda, Gosaku March 1942 April 1942
Matano, Konin March 1942
Matayoshi, Shinjiro June 1942 July 1942
Matsubayashi, Shoten October 1942
Matsubayashi, Shushin March 1942
Matsuda, Ishichi March 1942
Matsuda, Motoichi March 1942
Matsuda, Rikichi June 1942
Matsuda, Ryugen March 1942 April 1942
Matsui, Kakusuke March 1942 April 1942
Matsui, Totaro March 1942
Matsui, Yutetsu March 1942 April 1942
Matsumoto, Kazumi March 1942 April 1942
Matsumoto, Yozaemon June 1942
Matsumura, Tamotsu March 1942
Matsumura, Tomoji March 1942 April 1942
Matsuo, Umesuke March 1942 April 1942
Matsuura, Gyokuei March 1942 April 1942
Matsuura, Shuun March 1942 April 1942
Mayeda, Yoshihisa August 1942
Mende, Tazo June 1942
Miake, Eimu August 1942
Miho, Katsuichi March 1942 April 1942
Mikami, John Yoshiye October 1942
Mikami, Shuji March 1942
Miki, Yasuemon March 1942
Mikuni, Matagoro March 1942
Miura, Genpei March 1942 April 1942
Miura, Mankichi June 1942 July 1942
Miura, Nobuichi March 1942 April 1942
Miura, Sadashichi September 1942 October 1942
Miura, Takeo August 1942
Miwa, Seigo James June 1942
Miyagi, Genyei March 1942
Miyagi, Takeo March 1942
Miyakawa, Shintaro March 1942
Miyamasa, Kaichi June 1942
Miyamoto, Buntetsu March 1942 April 1942
Miyamoto, Kazuo (M.D.) March 1942
Miyamoto, Nihei March 1942 April 1942
Miyao, Shigemaru March 1942
Miyasaki, Hiseki March 1942 April 1942
Miyasaki, Kazuo June 1942 July 1942
Miyata, Kyoichi March 1942 April 1942
Mizumoto, Shigeki March 1942
Mizutari, Yasuyuki June 1942
Mochizuki, Kanryu March 1942 April 1942
Mori, Motokazu September 1942 October 1942
Mori, Tenran June 1942 July 1942
Moribe, Ryuichi June 1942
Morifuji, Sadato June 1942
Morihara, Usaku June 1942
Morimoto, Tatsuji October 1942
Morita, Koetsu March 1942
Motoshige, Hiroshi March 1942 April 1942
Motoshige, Tatsuo March 1942 April 1942
Mukai, Yoshizo September 1942 October 1942
Murai, Masao Richard March 1942 April 1942
Murakami, Jinji September 1942 October 1942
Murakami, Minoru March 1942 April 1942
Murakami, Shigeru October 1942
Murashima, Tateo August 1942
Murata, Ryoichi August 1942
Mutobe, Ryujun March 1942
Nada, Yujiro March 1942
Nagakura, Eizo March 1942 April 1942
Nagami, Genichi August 1942
Nagasawa, Shukichi June 1942 July 1942
Nago, Ninryo March 1942
Naitoh, Kyojo March 1942 April 1942
Nakagawa, Neichiro June 1942
Nakagawa, Takejiro June 1942
Nakahara, Buntaro June 1942
Nakama, Ginhachi March 1942
Nakamoto, Hidekichi March 1942
Nakamura, Koichiro March 1942
Nakamura, Kokichi March 1942 April 1942
Nakamura, Tamio August 1942
Nakamura, Tomoaki March 1942
Nakamura, Yuichi June 1942
Nakano, Chikao August 1942
Nakano, Kyoichi March 1942
Nakano, Minoru June 1942
Nakano, Sukenoshin June 1942 July 1942
Nakano, Tamejiro March 1942 April 1942
Nakatsu, Tsunazo June 1942
Nakatsuka, Ichiro March 1942 April 1942
Nakayama, Chikashi August 1942
Nakayama, Dengo March 1942
Nakayama, Hozui March 1942 April 1942
Nekomoto, Shunichi June 1942
Niimi, Tokuichi March 1942
Niitani, Ichiro September 1942 October 1942
Nishida, Yoshifusa March 1942 April 1942
Nishii, Hironori March 1942 April 1942
Nishiki, Kakujiro March 1942
Nishimoto, Hajime Harry June 1942
Nishizaki, Nizo September 1942 October 1942
Nishizawa, Kosan (Kozan) March 1942 April 1942
Nonomura, Yuko March 1942 April 1942
Obata, Soichi March 1942
Ochiai, Eikichi March 1942 April 1942
Oda, George Junji June 1942
Oda, Hakuai March 1942
Odachi, Kinzaemon June 1942
Odate, Chiko June 1942 July 1942
Odo, Shunichi March 1942
Oekawa, Tokushi March 1942 April 1942
Ogata, Kazuhiko March 1942 April 1942
Ogawa, Yoshiro March 1942
Ogi, Koichi March 1942 April 1942
Ohama, Futoshi June 1942
Ohara, Kenjyo June 1942 July 1942
Ohata, Seiichi March 1942 April 1942
Ohta, Gentaro March 1942 April 1942
Ohta, Kunio March 1942 April 1942
Ohye, Honi March 1942 April 1942
Oi, Joei March 1942
Oka, Suekichi Harry March 1942
Okada, Jiro June 1942
Okaji, Toyomi March 1942 April 1942
Okamoto, Kakichi June 1942 July 1942
Okamoto, Nanshin June 1942 July 1942
Okamoto, Tokuichi October 1942
Okamura, Juichi March 1942 April 1942
Okamura, Keiichi June 1942
Okano, Ryoshin March 1942
Okawa, Gendo March 1942
Okumoto, Yoshimi March 1942 April 1942
Okura, Seido March 1942 April 1942
Onaga, Rincho March 1942 April 1942
Onoda, Torataro
Onodera, Tokuji August 1942
Ooka, Kan March 1942 April 1942
Orita, Isaku March 1942
Osaki, Yojiro August 1942
Oshima, Kanesaburo March 1942 April 1942
Oshima, Shigeo March 1942
Osumi, Paul Sutekichi June 1942 July 1942
Otake, Tatsujiro October 1942
Otani, Genji George March 1942
Otani, Matsujiro June 1942 July 1942
Ozaki, Otokichi March 1942 April 1942
Ozaki, Sawajiro March 1942 April 1942
Ozawa, Gijo March 1942 April 1942
Sado, Takeshige August 1942
Saigusa, Zenko June 1942 July 1942
Saiki, Enichi June 1942 July 1942
Saiki, Takaichi Rupert March 1942 April 1942
Saito, Haruto March 1942 April 1942
Saito, Jogen March 1942
Saito, Yukihei October 1942
Sakaguchi, Toshio September 1942 October 1942
Sakai, Kunisuke March 1942 April 1942
Sakamoto, Kuichi March 1942 April 1942
Sakamoto, Masao March 1942
Sakamoto, Munetaka March 1942 April 1942
Sakamoto, Sanji March 1942
Sakamoto, Seiichi March 1942 April 1942
Sakimizuru, Atsuo March 1942 April 1942
Sarae, Tsuruichi June 1942 July 1942
Sarashina, Shinri March 1942
Sasai, Myoshu March 1942 April 1942
Sasaki, Atsuro June 1942
Sasaki, Giichi March 1942
Sasaki, Tadao March 1942
Sasaki, Yoshinobu March 1942
Sato, Eita June 1942
Sato, Hyokichi June 1942 July 1942
Sato, Katsuzo June 1942 July 1942
Sato, Taichi March 1942
Sato, Yazo March 1942
Sayegusa, Kinzo March 1942
Seike, Takeo June 1942 July 1942
Seki, Kosaburo June 1942 July 1942
Sekiya, Kichitaro March 1942
Sekiya, Yoshio September 1942 October 1942
Serizawa, Hideyuki March 1942
Shiba, Kakuo March 1942 April 1942
Shigekane, Shigezo March 1942 April 1942
Shigekuni, Aisuke March 1942
Shigemoto, Osuke March 1942
Shigenaga, Kakuro March 1942
Shigenaga, Shigeo June 1942
Shiigi, Kenji September 1942 October 1942
Shimizu, Matsutaro
Shimoda, Hanzo March 1942
Shimokawa, Hanzo March 1942 April 1942
Shindo, Takuji June 1942
Shinoda, Masaichiro March 1942 April 1942
Shintani, Ishimatsu March 1942 April 1942
Shiotani, Motoi March 1942 April 1942
Shirasu, Jukaku March 1942 April 1942
Shiratori, Shunjo June 1942
Shitanishi, Iwataro March 1942 April 1942
Shoda, Seiichi March 1942 April 1942
Sodetani, Yukiyasu March 1942 April 1942
Soga, Yasutaro August 1942
Sogawa, Masao March 1942
Sokabe, Miyuki March 1942 April 1942
Sone, Tetsunosuke August 1942
Sonoda, Nejio September 1942 October 1942
Sonoda, Santaro March 1942
Sueoka, Iju Yoshinori Robert June 1942
Suetomi, Koten March 1942
Sueyasu, Yonezo March 1942
Sugimoto, Seiichi March 1942
Sugimoto, Tokikichi March 1942 April 1942
Sugimura, Ganta March 1942 April 1942
Sumida, Daizo March 1942
Sumida, Shinzaburo March 1942
Suzuki, Eijiro March 1942
Suzuki, Genzo June 1942
Suzuki, Katsu October 1942
Suzuki, Sadaichi March 1942 April 1942
Tagashira, Yoshio August 1942
Tagawa, Shizuma March 1942 April 1942
Tahara, Hiroshi March 1942 April 1942
Tahara, Kameo March 1942 April 1942
Taira, Yojo March 1942 April 1942
Takahashi, Hideki June 1942
Takahashi, Izumi June 1942
Takahashi, Rien March 1942
Takahashi, Tokue March 1942
Takahashi, Zenji June 1942 July 1942
Takahata, Yoshio June 1942 July 1942
Takaki, Suekuma March 1942 April 1942
Takakuwa, Shujiro March 1942
Takamoto, Wataru June 1942
Takanishi, Kazuichi March 1942 April 1942
Takashima, Shigeto August 1942
Takata, Keizo June 1942
Takata, Toichi June 1942
Takei, Nekketsu August 1942
Takei, Tokiji October 1942
Takei, Torao March 1942 April 1942
Takemori, Tamezo June 1942
Takemoto, Hikoju March 1942 April 1942
Takeshita, Kenichi October 1942
Takesono, Seikaku October 1942
Takesue, Tsuyoshi March 1942
Taketa, Kazuto August 1942
Taketa, Torao March 1942 April 1942
Takeuchi, Kunitaro June 1942
Tamabayashi, Hiroshi June 1942
Tamekuni, Shonen March 1942 April 1942
Tamura, Makitaro March 1942 April 1942
Tanabe, Sannojo June 1942
Tanaka, Hideo August 1942
Tanaka, Jitsuryu October 1942
Tanaka, Katsuichi March 1942
Tanaka, Kazuaki June 1942
Tanaka, Kyuhachi March 1942 April 1942
Tanaka, Ryoichi June 1942
Tanaka, Tamaichi March 1942
Tanaka, Tetsuo June 1942
Tanaka, Yaroku March 1942 April 1942
Tani, Shigeki August 1942
Tanisaki, Hisatoshi June 1942 July 1942
Tanisako, Saburo September 1942 October 1942
Tanji, Shizuma March 1942 April 1942
Tarasawa, Heitaro March 1942
Tashiro, Manabu March 1942
Tatsuguchi, Goki March 1942
Tatsuguchi, Zenkai June 1942 July 1942
Tatsuhara, Koshi June 1942
Tatsutani, Genshin March 1942
Terada, Shigeji October 1942
Toda, Robert Sosuke August 1942
Toda, Shoshin March 1942 April 1942
Toda, Taiyu March 1942
Tofukuji, Koshiro March 1942 April 1942
Togawa, Riichi June 1942
Togioka, Setsugo March 1942 April 1942
Toishigawa, Hatsuichi Francis June 1942 July 1942
Tokairin, Jinshichi March 1942
Tokushiro, Nobuji June 1942
Tominaga, Asahei March 1942 April 1942
Tomita, Kazuo March 1942
Torii, Ginpei August 1942
Toyama, Takinosuke March 1942
Toyama, Tetsuo March 1942
Toyofuku, Hatsutaro March 1942
Toyofuku, Masaji August 1942
Toyota, Setsuzo March 1942
Tsuge, Giko March 1942 April 1942
Tsuha, Norizane March 1942
Tsuji, Kokichi September 1942 October 1942
Tsunoda, Kensaku March 1942
Tsunoda, Kogyo March 1942 April 1942
Uehara, Seigi September 1942 October 1942
Ueno, Sakujiro March 1942
Ueoka, Isami (Isamu) August 1942
Ueoka, Sokan March 1942
Umehara, Shodo March 1942 April 1942
Uranaka, Wasaburo June 1942
Uyeda, Ichiro March 1942 April 1942
Uyeda, Kyoichi March 1942 April 1942
Uyeda, Toraichi March 1942 April 1942
Uyehara (Uehara), Saburo March 1942
Uyehara, Yokichi September 1942 October 1942
Uyenoyama, Shutetsu March 1942 April 1942
Wada, Ichiro March 1942 April 1942
Wada, Takashi March 1942
Wada, Umeo March 1942
Wakayama, Jitsuji March 1942 April 1942
Wakimoto, Katsuichi June 1942
Wakukawa, Seiyei June 1942 July 1942
Watanabe, Ittetsu March 1942 April 1942
Watanabe, Iwaki March 1942 April 1942
Watanabe, Tamasaku June 1942
Watanabe, Yakichi Frank August 1942
Yama, Manabu March 1942
Yamada, Shigeki June 1942
Yamada, Tomokichi March 1942 April 1942
Yamagata, Heiji June 1942
Yamakawa, Kishin June 1942
Yamamoto, Hatsukichi June 1942 July 1942
Yamamoto, Hirouemon June 1942 July 1942
Yamamoto, Kazuyuki June 1942
Yamamoto, Kizo March 1942 April 1942
Yamanaka, Heiichi March 1942 April 1942
Yamane, Goichi March 1942
Yamane, Mitsuomi June 1942
Yamane, Seigi March 1942
Yamasaki, Katsutaro June 1942 July 1942
Yamasaki, Zenichiro June 1942
Yamasato, Jikai March 1942
Yanagi, Tokujiro September 1942 October 1942
Yanagihara, Kanekichi March 1942 April 1942
Yasunaga, Tokuichi August 1942
Yoda, Kichisuke March 1942 April 1942
Yogi, Seisaburo June 1942
Yokota, Kazuto September 1942 October 1942
Yokoyama, Shinajiro October 1942
Yonahara, Ryosen March 1942
Yonezaki, Ushitaro June 1942
Yoshida, Shin June 1942
Yoshimasu, Masayuki Richard March 1942 April 1942
Yoshimasu, Shinjiro August 1942
Yoshiura, Kenji August 1942
Yoshizawa, Jiro October 1942
Yoshizumi, Kogan June 1942